Abdulrahim Refdan mohammed Hakami
Faculty Medical Laboratory Sciences
Department Medical Laboratory Sciences
Email ahakami@kku.edu.sa
Ashraf Ahmed Mabrouk Elbessoumy
Faculty Medical Laboratory Sciences
Department Medical Laboratory Sciences
Email absome@kku.edu.sa
Naseem Begum Mohammed AbdulRahman
Faculty Medical Laboratory Sciences
Department Medical Laboratory Sciences
Email nmohammed@kku.edu.sa
ALI GAITHAN AL KHATHAMI AL KHATHAMI
Faculty Medical Laboratory Sciences
Department Medical Laboratory Sciences
Email agaithan@kku.edu.sa
NAZIMA NISAR ROSHAN DIN
Faculty Medical Laboratory Sciences
Department Medical Laboratory Sciences
Email nnisar@kku.edu.sa
Mohammed Saeed M Abohashrh
Faculty Medical Laboratory Sciences
Department Medical Laboratory Sciences
Email mabuhashra@kku.edu.sa
ABDULLAH MOHAMMAD JARALLAH AL HASSAN
Faculty Medical Laboratory Sciences
Department Medical Laboratory Sciences
Email aalhassan@kku.edu.sa
Nasreena Bashir Ahmad Sheikh
Faculty Medical Laboratory Sciences
Department Medical Laboratory Sciences
Email nbashir@kku.edu.sa
Mohammed Hassan Abduh Makkawi
Faculty Medical Laboratory Sciences
Department Medical Laboratory Sciences
Email mmakkawi@kku.edu.sa
MOHAMED RAGAB ABDELSAMAD ABDELREHIM
Faculty Medical Laboratory Sciences
Department Medical Laboratory Sciences
Email mabdulrhem@kku.edu.sa
syed parween mazhaer ali
Faculty Medical Laboratory Sciences
Department Medical Laboratory Sciences
Email sabali@kku.edu.sa
Mohammed S,
Faculty Medical Laboratory Sciences
Department Medical Laboratory Sciences
Email mosalqahtani@kku.edu.sa
Nashwa Hassan Babiker Eisa
Faculty Medical Laboratory Sciences
Department Medical Laboratory Sciences
Email nbabakr@kku.edu.sa
mohamed yahya ali abo dahma alshahrani
Faculty Medical Laboratory Sciences
Department Medical Laboratory Sciences
Email moyahya@kku.edu.sa
Adil Abdelrahim Mohammed Yousif
Faculty Medical Laboratory Sciences
Department Medical Laboratory Sciences
Email aayusof@kku.edu.sa