RAVI SHANKAR YERRAGONDA REDDY
Faculty Physiotherapy
Department Physiotherapy
Email rshankar@kku.edu.sa
paul Silvian Samuel Joseph
Faculty Physiotherapy
Department Physiotherapy
Email pslvin@kku.edu.sa
DEVIKA RANI SANGADALA
Faculty Physiotherapy
Department Physiotherapy
Email Drani@kku.edu.sa
ZAINAB SALEH ALI ALGHAMDI
Faculty Physiotherapy
Department Physiotherapy
Email zalghamdi@kku.edu.sa
ghada mohamed rashad Ibrahim Koura
Faculty Physiotherapy
Department Physiotherapy
Email gibrahim@kku.edu.sa
RNA ABDUALRAHMAN YAHYA NJAEEMI
Faculty Physiotherapy
Department Physiotherapy
Email rnnjaeemi@kku.edu.sa
BASANT HAMDY ABDO ELREFAEY
Faculty Physiotherapy
Department Physiotherapy
Email belrefaey@kku.edu.sa
ASMAA ABDELSTAR KAMEL ABONOUR
Faculty Physiotherapy
Department Physiotherapy
Email aabonour@kku.edu.sa
Raed Ali Hasen Alamri
Faculty Physiotherapy
Department Physiotherapy
Email raalamri@kku.edu.sa